CONTRACT DE MEDIERE

Contract de mediere
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor mediate si drepturile acestora
Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

 

CONTRACT DE MEDIERE

Incheiat intre:
EST-VEST SERVICES S.R.L., numar de ordine in registrul comertului J40/16569/2004, cod unic de inregistrare RO16850520, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii 16, Birou 504, Etaj 5, sector 4, cont RO06UGBI0000732000218RON, deschis la Garanti Bank SA, Agentia Coposu, telefon 0744367473, e-mail info@estvestservices.com, reprezentata de Alexandru Barbacaru, denumita in continuare EST-VEST SERVICES S.R.L. sau furnizorul, pe de o parte
si
Dl/D-na. …………………………………..…………………..………………………………………………, domiciliat in …..…………………………………………………………… ………….………………………………………..……………………………………………………………………., posesor al CI seria ……….., nr. …………………………….., CNP …………………………………………………..….. , telefon …………………………………….…, e-mail ……………………………………………….……………………, de profesie ……………………………………………………..…………………….….., denumit in continuare beneficiarul, pe de alta parte

Denumite fiecare “Partea” si, in mod colectiv, “Partile”

Avand in vedere faptul ca EST-VEST SERVICES S.R.L. este un agent de plasare a fortei de munca care desfasoara activitatea de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate;

Avand in vedere faptul ca beneficiarul doreste ca EST-VEST SERVICES S.R.L. sa medieze angajarea beneficiarului in Marea Britanie,

Partile au convenit incheierea prezentului contract in urmatorii termeni si conditii:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MEDIERE

1.1. Medierea in vederea angajarii beneficiarului la ANGAJATOR din Marea Britanie pentru care EST-VEST SERVICES S.R.L. prezinta o oferta de munca.
1.2. Indeplinirea tuturor formalitatilor pentru incheierea contractului individual de munca.
1.3. Indeplinirea formalitatilor privind deplasarea la locul de munca.
1.4. Informarea si consilierea in vederea angajarii beneficiarului in strainatate, in cazul in care este necesar in vederea medierii si/sau conform reglementarilor legale imperative in vigoare si/sau a fost agreat astfel de parti.

1.5. Alte prestatii…….……..

II. DURATA CONTRACTULUI DE MEDIERE

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti contractante. Durata contractului este de 12 luni de la data semnarii acestuia de ambele parti contractante si se prelungeste in mod automat pe perioade succesive de 12 luni daca nici una din parti nu notifica celeilalte parti incetarea contractului cu minim 30 zile inainte de expirarea fiecarei perioade de valabilitate.

III. MODIFICAREA SI COMPLETAREA CONTRACTULUI DE MEDIERE

Modificarea si completarea clauzelor contractului de mediere pot fi facute numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la contract, incheiat in forma scrisa.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI

4.1. Obligatiile furnizorului:
a) sa ofere un loc de munca in concordanta cu pregatirea, aptitudinile si interesele beneficiarului pe durata prezentului contract;
b) sa prezinte beneficiarului informatii si precizari cu privire la cerintele locului de munca si la conditiile in care poate avea loc angajarea;
c) sa asigure, dupa caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;
d) sa faca demersurile necesare pentru incheierea contractului individual de munca cu angajatorul;
e) sa asigure includerea in contractul individual de munca a elementelor prevazute in ofertele ferme de locuri de munca;
f) sa asigure intocmirea unui exemplar al contractului individual de munca si in limba romana;
g) sa asigure confidentialitatea datelor personale;
h) sa efectueze demersurile si formalitatile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul de munca (obtinerea, dupa caz, a pasaportului, a vizei, a permisului de munca, asigurarea conditiilor de transport etc.);
i) sa restituie toate documentele depuse de beneficiar, in cazul in care nu i-a gasit loc de munca corespunzator sau acesta renunta la mediere;
j) sa asigure respectarea de catre angajator a clauzelor prevazute in contractul individual de munca.
k) sa asigure includerea elementelor prevazute la art. 5.2. si in contractul individual de munca.
l) pentru statele in care contractele individuale de munca se incheie, potrivit legislatiei aplicabile in statul respectiv, in forma scrisa, furnizorul va asigura incheierea acestora de catre parti atât in limba statului in care se afla stabilit sau isi desfasoara activitatea angajatorul, cât si in limba româna, inainte de plecarea salariatului-beneficiar din România.
m)pentru statele in care forma de angajare nu se realizeaza prin incheierea unui contract de munca, furnizorul va asigura comunicarea, catre salariatul-beneficiar cetatean român, inainte de plecarea acestuia din România, a documentului echivalent contractului de munca potrivit legislatiei statului de destinatie, atât in limba româna cât si in limba statului in care se afla stabilit sau isi desfasoara activitatea angajatorul.

4.2. Ofertele ferme de locuri de munca sunt/vor fi incluse si vor face parte din prezentul contract.

4.3. Furnizorul va pastra orice date cu caracter personal, acte si/sau informatii conform reglementarilor legale in vigoare :
a) actul de identitate;
b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;
c) carnetul de munca, din care sa rezulte ca i-a incetat activitatea in tara, in conditiile legii;
d) actele de calificare;
e) certificatul de sanatate;
f) contractul de mediere;
g) contractul individual de munca, in limba romana;
h) certificatul de cazier judiciar;
i) dovada emisa de structura specializata din cadrul Ministerului de Interne, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdictia legala de a parasi localitatea ori alte limitari ale exercitarii dreptului la libera circulatie in afara granitelor tarii;
j) dovada emisa de Serviciul Public pentru Asistenta Speciala/primar, din care sa rezulte ca parintii/parintele solicitanti/solicitant de locuri de munca in strainatate au/a notificat acestora intentia de a lucra in strainatate
k) orice alte date cu caracter personal, acte si/sau informatii conform reglementarilor legale in vigoare.

4.4. Dupa comunicarea oricarei oferte ferme catre beneficiar cu privire la unul sau mai multe locuri de munca, aceasta va face parte integranta din prezentul contract, fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile.

4.5. Beneficiarul declara prin semnarea contractului de mediere ca a primit de la Furnizor un exemplar /copii ale contractului de munca ce urmeaza a fi semnat cu angajatorul(ii) strain(i) metionat(i) in anexa 1, inclusiv traducerea acestuia in limba romana si a luat la cunostinta de conditiile acestuia si este de acord in totalitate cu acestea.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

5.1. Obligatiile beneficiarului:
a) sa prezinte toate documentele si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru cautarea unui loc de munca corespunzator in strainatate;
b) sa participe la actiunile de testare organizate de furnizor, in vederea selectarii pentru a fi angajat in strainatate;
c) sa anunte furnizorul in cazul renuntarii la serviciile de mediere ale acestuia;
d) sa achite taxele legale si costurile legate de deplasarea in strainatate, daca acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de munca;
e) sa respecte obligatiile prevazute in contractul individual de munca.

5.2. Beneficiarul se obliga sa anunte Furnizorul despre semnarea oricarui contract individual de munca intre angajatorul strain si beneficiar si sa nu semneze nici un contract individual de munca decat daca are si varianta in limba romana si cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
i) functia, meseria sau ocupatia;
ii) natura si durata angajarii, conditiile de angajare, de incetare a angajarii sau de reangajare;
iii) durata timpului de munca si de repaus;
iv) tariful orar si/sau salariul lunar, moneda in care se efectueaza plata, modalitatile de plata si datele de plata a salariului;
v)) sporuri, ore suplimentare si alte drepturi salariale;
vi) cazurile in care pot fi urmarite drepturile salariale;
vii) durata, modul de acordare si drepturile banesti aferente concediului de odihna;
viii) conditiile de munca si de clima, masuri sanatate si securitate in munca;
ix)) conditiile de transport si de repatriere a salariatilor români, inclusiv in caz de boli profesionale, accidente de munca sau deces;
x) asigurarea medicala si de viata a angajatilor romani, in aceleasi conditii cu cetatenii din tara de destinatie ;
xi) acordarea de despagubiri in cazul accidentelor de munca, al bolilor profesionale sau al decesului;
xii) conditiile de cazare sau, dupa caz, de inchiriere a unei locuinte si de asigurare a hranei;
xiii) obiceiurile locului si orice alte aspecte specifice de natura a pune in pericol viata, libertatea sau siguranta salariatilor români;
xiv) taxele, impozitele si contributiile care greveaza asupra veniturilor angajatilor cetateni romani, asigurandu-se, dupa caz, evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contributii de asigurari sociale;
xv) datele de contact ale ambasadelor/misiunilor diplomatice ale României in statul de destinatie;
xvi) datele de identificare ale angajatorului strain.

5.3. De asemenea Furnizorul recomanda beneficiarului ca la semnarea contractului individual de munca sa verifice si urmatoarele elemente:
a)obligatiile angajatilor cetateni romani in strainatate.
b)posibilitatea transferarii salariului in Romania;
c)asigurarea formalitatilor, stabilirea conditiilor de transport din Romania in statul in care se asigura ofertele de locuri de munca si retur pentru angajatii cetateni romani si membrii de familie care ii insotesc sau ii viziteaza, precum si suportarea cheltuielilor aferente;

VI. TARIFUL SERVICIILOR DE MEDIERE

Activitatea de mediere se efectueaza in mod gratuit.

VII. ALTE CLAUZE

7.1. Cetatenii romani care lucreaza in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori din strainatate vor (putea) beneficia de masurile de protectie sociala prevazute de lege, daca pe baza veniturilor declarate, realizate in strainatate, contribuie la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la Fondul asigurarilor sociale de sanatate, in conformitate cu reglmentarile legale in vigoare.

7.2. Pentru a beneficia de prestatiile acordate de sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si al asigurarilor pentru somaj cetatenii romani care lucreaza in strainatate trebuie sa depuna la institutiile competente documentele corespunzatoare, dupa cum urmeaza:
a) la casa teritoriala de pensii, Contractul de asigurare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
b) la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, Contractul de asigurare pentru somaj,
sau alte documente in conformitate cu reglmentarile legale in vigoare.
Pentru a beneficia de prestatiile acordate de sistemul asigurarilor sociale de sanatate cetatenii romani care lucreaza in strainatate se pot asigura, in conditiile legii, la casele teritoriale de sanatate in a caror raza teritoriala isi au domiciliul.

7.3. Fiecare Parte se obliga sa nu intreprinda vreo actiune sau omisiune, indiferent de natura acestora, care sa aiba vreun impact negativ asupra respectarii de catre cealalta parte a reglementarilor legale in vigoare sau a contractelor de mediere.

7.4. Fiecare parte va despagubi celalta parte impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu indeplinirirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale si/sau legale

7.5. Prezentul contract nu presupune nici o exclusivitate din partea vreuneia dintre parti.

7.6. Beneficiarul imputerniceste furnizorul sa colecteze toate datele (cu caracter personal) si toate documentele (inclusiv cele care contin date cu caracter personal) solicitate de angajatorii straini si sa le trimita catre acestia in vederea realizarii tuturor formalitatilor necesare in vederea angajarii beneficiarului la acestia si eventual in vederea asigurarii/realizarii transportului si/sau cazarii, dupa caz.

7.7.Beneficiarul imputerniceste de asemenea furnizorul sa transmita catre persoanele care vor asigura transportul Beneficiarului pe orice traseu si cu orice mijloc de transport, pana la locul de munca, toate datele (cu caracter personal) necesare transportului si care vor fi solicitate de persoanele anterior mentionate, precum si sa transmita catre persoanele care vor asigura si/sau intermedia cazarea Beneficiarului aferenta sederii pe perioada pe care ar trebui sa presteze munca, toate datele (cu caracter personal) necesare pentru asigurarea si/sau intermedierea cazarii Beneficiarului si solicitate de locatori si/sau intermediari, functie de cele solicitate (transport si/sau cazare, dupa caz si dela caz la caz) de Beneficiar.

7.8. Beneficiarul declara prin semnarea prezentului ca a citit si este de acord cu nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atasata.

7.9. Incetarea contractului de mediere
Prezentul contract de mediere inceteaza: a) la data semnarii contractului individual de munca cu angajatorul, cu exceptia clauzelor prevazute art 4.1. lit. j) si art. 5.1. lit. e), care inceteaza la expirarea contractului individual de munca; b) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, daca obiectul contractului de mediere nu s-a realizat; c) prin acordul de vointa al partilor;
d) daca beneficiarul refuza 2 oferte de locuri de munca in strainatate; e) prin reziliere.
In cazul in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata va notifica partii in culpa sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.
Daca partea in culpa, in termen de 15 zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate rezilia in mod unilateral contractul de mediere si poate solicita despagubiri, potrivit legii.

VIII. CONFIDENTIALITATE

8.1. „Informatii Confidentiale” inseamna orice date si/sau informatii, indiferent de natura acestora, dezvaluite in mod direct si/sau indirect de catre furnizor (“Partea Transmitatoare”) catre beneficiar(“Partea Primitoare”) pe perioada contractului, precum si datele si/sau informatiile despre care Prestatorul ia la cunostinta si/sau la care are acces in timpul/ca efect al executarii prezentului contrat, inclusiv parti si/sau copii (inclusiv copii ale partilor) ale datelor si/sau informatiilor si/sau derivate ale acestora, indiferent de modul in care au fost dezvaluite datele si/sau informatiile (in scris, verbal, prin transmitere electronica de date sau prin orice alt mijloc), indiferent de suportul in/pe care sunt cuprinse/transmise datele si/sau informatiile si indiferent daca este specificat sau nu ca acestea sunt confidentiale.

8.2. Partea Primitoare se obliga sa foloseasca Informatiile Confidentiale doar in vederea indeplinirii obligatiilor asumate conform prezentului contract (numit in continuare „Scopul”).

8.3. Partea Primitoare se obliga, ca pe toata durata contractului si dupa incetarea acestuia, pe o perioada nelimitata de timp (numita in continuare perioada de confidentialitate), sa nu dezvaluie si sa nu transmita, sub nici o forma si prin nici un mijloc, direct sau indirect, pentru nici un motiv, catre nici o terta parte Informatiile Confidentiale, sa nu le vanda si/sau cedeze, sa nu le foloseasca in relatia cu terte parti, sa nu le utilizeze direct sau indirect, in folosul propriu sau al unei terte parti, sa nu permita accesul nici unei terte parti la Informatiile Confidentiale, sa foloseasca Informatiile Confidentiale doar in vederea realizarii Scopului, sa protejeze si sa pastreze aceste Informatii Confidentiale ca strict confidentiale.

8.4. Partea Primitoare se obliga, ca pe perioada de confidentialitate dezvaluirea de Informatii Confidentiale sa se faca doar catre angajatii care sunt implicati in realizarea Scopului, dezvaluirea de Informatii Confidentiale urmand sa fie facuta doar atat cat este necesar pentru indeplinirea Scopului.

8.5. Partea Primitoare este responsabila pentru modul de asigurare a securitatii informatiilor confidentiale atat din punct de vedere al mijloacelor folosite in acest scop, cat si pentru faptele si actele angajatilor, prepusilor, colaboratorilor si reprezentantilor sai si pentru orice incalcare a acestor obligatii de catre acestia.

8.6. Informatiile Confidentiale nu vor fi considerate drept informatii publice doar pentru ca anumite caracteristici, componente si/sau diferite combinatii aferente sunt si/sau devin publice.

8.7. Partea Primitoare nu are nici un drept, de nici o natura, asupra Informatiilor Confidentiale, cu exceptia dreptului de a folosi aceste Informatii Confidentiale in vederea indeplinirii Scopului si nici o dispozitie a contractului si/sau a oricarui alt document nu va fi interpretata in sensul transmiterii sau conferirii vreunui drept catre Partea Primitoare cu privire la Informatiile Confidentiale.

8.8. Obligatiile impuse Partii Primitoare conform prezentului contract nu sunt aplicabile in cazul informatiilor, si/sau datelor care:
a) sunt publice la momentul actual sau vor deveni publice;
si/sau
b) sunt deja cunoscute de catre Partea Primitoare inaintea dezvaluirii de catre Partea Transmitatoare;
si/sau
c) sunt dezvoltate independent, in orice moment (de catre personal neavand access la Informatiile Confidentiale) de catre Partea Primitoare, dovedite prin inregistrari scrise de catre Partea Primitoare, fara folosirea Informatiilor Confidentiale;
si/sau
d) sunt obtinute in mod legal de catre Partea Primitoare de la o terta parte sau parti fara a avea o obligatie de confidentialitate si restrictii;
si/sau
e) sunt dezvaluite de catre Partea Transmitatoare catre o terta parte fara o obligatie de confidentialitate;
si/sau
f) sunt necesar a fi divulgate – de catre Partea Primitoare – ca urmare a oricarei legi aplicabile sau a altei reglementari legale sau a oricarei decizii a unei Curti sau autoritati publice competente;

8.9. Partea Primitoare va plati Partii Transmitatoare, cu titlu de daune interese, contravaloarea tuturor prejudiciilor aduse ca urmare a indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor privind Informatiile Confidentiale.

IX. FORTA MAJORA

9.1. Prin forta majora se intelege orice eveniment extern si/sau imprejurare externa, independente de vointa partii care invoca forta majora, cu caracter exceptional, absolut invincibil si inevitabil, absolut imprevizibil si de neinlaturat, si care, survenind dupa incheierea contractului, impiedica sau intarzie, total sau partial, indeplinirea obligatiilor izvorand din acest contract. Nu este considerat forta majora un eveniment care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

9.2. Forta majora trebuie constatata de o autoritate competenta.

9.3. Forta Majora apara de raspundere partea care o invoca, dar numai in masura si pentru perioada in care partea este impiedicata sau intarziata sa-si execute obligatia din pricina situatiei de forta majora. Fiecare parte va depune toate diligentele pentru a reduce cat mai mult posibil efectele rezultand din forta majora.

9.4. Partea care invoca forta majora va comunica in scris, celeilalte parti, dovada intervenirii cazului de forta majora, in maxim 5 zile de la aparitia acestuia. Aceeasi procedura si modalitate de notificare se aplica si pentru incetarea situatiei de forta majora.

9.5. In cazul in care forta majora dureaza mai mult de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

X. LITIGII

In caz de litigiu partile vor incerca solutionarea in mod amiabil a acestuia. In cazul in care nu se reuseste solutionarea in mod amiabil a litigiului, partile convin ca orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona de instantele competente din Bucuresti, excluzand posibilitatea referirii la conflictele de legi.

XI. COMUNICARI
11.1. Toate notificarile, instiintarile si alte comunicari care trebuie date si/sau transmise de vreuna din parti celeilalte parti conform acestui contract sau conform legii se vor face in scris si vor fi inmanate personal sau vor fi transmise prin curier, executor sau sub forma scrisorii recomandate cu confirmare de primire la adresele si in atentia persoanelor mentionate mai jos. De asemenea, notificarile, instiintarile si/sau alte comunicari intre parti – se pot realiza si pe fax sau pe cale electronica la adresele si numerele de mai jos. Comunicarile electronice constituie mijloace de proba depline privind raporturile juridice dintre parti si comunicarile intre acestea.

11.2. Respectarea acestei forme este obligatorie pentru validitatea comunicarii, sub sanctiunea neopozabilitatii notificarii partii careia i se adreseaza notificarea.

11.3. Partile contractante se angajeaza sa comunice in scris celeilalte parti orice modificare intervenita cu privire la adresa declarata, la numerele de fax si/sau email declarate. Necomunicarea modificari(lor) atrage valabilitatea corespondentei trimise la ultima adresa comunicata, numerele de fax si/sau email comunicate.

Pentru Prestator:
EST-VEST SERVICES S.R.L.
Adresa: Bucuresti, Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 16, Muntenia Business Center, Etaj 7, Biroul 706,
In atentia: Alexandru Barbacaru, Tel: 0744367473, Fax: 0213243702, Email: alex_rombar@yahoo.com

Pentru Beneficiar: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
Adresa: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Tel: …………………………….………………………., Email ……………………………………………………………….

XII. SEPARABILITATE

In cazul in care vreuna din clauzele prezentului contract este si/sau devine nula, ilegala, invalida sau inaplicabila, aceasta nulitate, invaliditate, ilegalitate sau inaplicabilitate nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze contractuale, care vor continua sa ramana in vigoare si sa produca efecte juridice ca si cum clauza nula, nelegala, invalida sau inaplicabila nu a facut parte din acest contract la data semnarii lui, cu conditia ca partile sa ia masurile necesare in mod rezonabil pentru a inlocui clauza nula, nelegala, invalida sau inaplicabila cu o alta clauza valabila, legala si aplicabila care sa conduca la aceleasi efecte juridice si/sau economice.

XIII. LEGEA APLICABILA

Contractul va fi interpretat si guvernat de legea romana, care este legea aplicabila in cazul oricarei dispute care poate aparea in legatura cu prezentul Contract, excluzand posibilitatea referirii la conflictele de legi.

XIV. CLAUZE FINALE
14.1. Partile declara prin semnarea prezentului contract ca nu sunt in stare de nevoie, ca au cunostintele necesare si experienta necesara pentru a intelege si negocia clauzele prezentului contract si au avut posibilitatea de a-si angaja consultanti pentru a intelege si negocia clauzele prezentului contract iar contraprestatiile fiecarei parti au fost negociate si stabilite in mod rezonabil una in considerarea celeilalte, partile declarand in mod expres ca niciuna nu indeplineste conditile pentru aplicarea leziunii.

14.2. Partile declara prin semnarea prezentului contract ca isi asuma orice schimbari exceptionale si/sau imprevizibile ale imprejurarilor intervenite dupa incheierea prezentului contract, incluzand fara limitare orice schimbari care ar face vadit injusta obligarea uneia din parti la executarea obligatiei, precum si orice riscuri referitoare la aceste schimbari si confirma inexistenta dreptului de a solicita in instanta adaptarea sau incetarea contractului in caz de impreviziune.

14.3. Prin semnarea prezentului contract partile declara ca au negociat toate clauzele din cuprinsul prezentului contract, ca prevederile contractului reprezinta in totalitate termenii aplicabili acestuia si ca s-au pus de acord integral asupra elementelor esentiale si asupra tuturor elementelor secundare ale contractului, cu exceptia elementelor pentru care se mentioneaza in mod expres ca vor fi convenite ulterior.

14.4. Modificarea si completarea clauzelor contractului de mediere pot fi facute numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la contract, incheiat in forma scrisa.

14.5. Obligatiile si/sau responsabilitatile care prin natura lor isi extind aplicabilitatea si dupa incetarea prezentului Contract, isi vor pastra valabilitatea si isi vor produce efecte, incluzand acele obligatii scadente ale partilor contractante.

14.6. In prezentul Contract pluralul va include singularul si invers.

14.7. O renuntare la un drept devine efectiva numai daca este realizata in scris si semnata de ambele parti contractante.

14.8. Prezentul Contract contine toate intelegerile dintre Parti si inlocuieste orice intelegeri anterioare, scrise sau verbale, privitoare la subiectele prezentului Contract.

14.9. Titlurile articolelor sunt puse pentru o mai usoara referinta pentru partile contractuale si nu afecteaza in nici un fel interpretarea sau indeplinirea Contractului.

14.10. Niciuna din Parti nu are dreptul sa cedeze si/sau sa transfere in alt fel, total sau partial, vreunul din drepturile si/sau obligatiile decurgand din prezentul contract fara acordul scris prealabil al celeilalte parti.

14.11. Partile declara prin semnare ca au citit prezentul Contract si sunt de acord in mod expres cu termenii si conditiile acestuia precum si cu orice clauze din cuprinsul Contractului care pot fi considerate neuzuale.

Prezentul contract a fost incheiat astazi ______________________ in 2 exemplare originale fiecare parte certificand ca a primit cate un original.

……………………………………………………………………………..                                                                      EST-VEST SERVICES S.R.L.

Prin: Alexandru Barbacaru

……………………………………………………………………………..                                                                 …………………………………………….


 

 

 

 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANELOR MEDIATE SI DREPTURILE ACESTORA

 

1. Identitatea si datele de contact ale Operatorului si datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor
1.1. Identitatea si datele de contact ale Operatorului (denumit in cadrul prezentei note de informare si “Operatorul”): EST-VEST SERVICES S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Birou 504, Etaj 5, Sectorul 4, tel.: 0744367473, email: info@estvestservices.com sau alex.barbacaru@estvestservices.com, avand numar de ordine la Registrului Comertului: J40/16569/2004, CIF: nr. RO16850520.
1.2. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor: email: info@estvestservices.com.
2. Scopurile prelucrarii/prelucrarilor
2.1. Datele cu caracter personal privind persoana mediata (denumit in cadrul prezentei note de informare si “persoana vizata”) vor fi prelucrate in orice scopuri in care este necesar pentru executarea contractului de mediere la care persoana vizata este parte cu operatorul si/sau pentru a se face orice demersuri in vederea punerii in legatura a persoanei mediate cu angajatorii straini, incheierii de catre persoana vizata a unui contract pentru ocuparea unui loc de munca la angajatorii straini, pentru angajarea pe locurile de munca oferite, precum si in orice scopuri compatibile, conexe si corelate.
2.2. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal privind Persoana vizata si in orice alte scopuri pentru care persoana vizata si-a exprimat consimtamantul neambiguu precum si in orice scopuri compatibile, conexe si corelate.
2.3. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal privind Persoana vizata si in orice cazuri in care prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator sau de o parte terta, in cazul in care vor exista astfel de interese legitime, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal. Un astfel de caz va putea fi spre exemplu folosirea numelui, prenumelui si a semnaturii pentru dovada prezentarii notei de informare, in masura in care se poate folosi interesul legitim pentru un asemenea scop.
2.4. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal privind Persoana vizata in orice scopuri in care este necesar pentru indeplinirea obligatiilor legale care ii revin Operatorului.
2.5. Datele cu caracter personal privind Persoana vizata, care vor fi prelucrate de Operator sunt datele furnizate de persoana vizata, incluzand fara limitare datele furnizate cu ocazia incheierii contractului cu Operatorul, datele furnizate in vederea angajarii beneficiarului la angajatorii straini, incluzand datele solicitate de acesti angajatori, datele furnizate in vederea asigurarii/realizarii transportului si/sau cazarii aferente (perioadei) angajarii, dupa caz, datele furnizate in vederea indeplinirii de catre Operator a obligatiilor legale, cum ar fi datele existente in copiile de pe cartea de identitate sau pasaport precum si de pe certificatul de nastere sau cazier judiciar, dupa caz, datele cu caracter personal privind Persoana vizata fiind cu titlu de exemplu, urmatoarele, dupa caz: nume, prenume, data si locul nasterii, domiciliul, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal, datele din cazierul judiciar si din actele de stare civila, semnatura, telefon, e-mail.
2.6. Datele cu caracter personal urmeaza sa fie colectate, inregistrate, organizate, structurate, stocate, consultate, utilizate si divulgate prin transmitere.
2.7. Datele cu caracter personal privind Persoana vizata vor fi prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata.
2.8. In cazul in care vor fi prelucrate si datele (cu caracter personal) ale persoanei de contact ale persoanei vizate (nume, prenume, adresa, telefon) in scopul de a fi contactate ca persoane de contact in caz de urgenta, pe toata perioada in care vor fi prelucrate datele persoanei vizate, acestea vor fi transmise catre angajatori si prelucrate de acestia in acest scop (in vederea contactarii in caz de urgenta) pe toata perioada in care vor fi prelucrate datele persoanei vizate. Persoana vizata trebuie sa se asigure ca persoanele de contact anterior mentionate au luat la cunostinta despre aceste prelucrari, despre datele cu caracter personal ale acestora care sunt prelucrate, despre scopurile prelucrarii, destinatarii prelucrarilor si durata prelucrarilor si, in masura in care este necesar, sa obtina in prealabil consimtamantul acestora in acest sens si sa le expuna drepturile conform prezentei note de informare.
2.9. Operatorul va prelucra in fiecare caz in parte doar datele cu caracter personal privind Persoana vizata care sunt/vor fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.
2.10. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal si va stoca urmatoarele documente ale persoanei vizate trimisa sa lucreze in strainatate: a) actul de identitate; b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza; c) carnetul de munca, din care sa rezulte ca i-a incetat activitatea in tara, in conditiile legii;d) actele de calificare;e) certificatul de sanatate; f) contractul de mediere; g) contractul individual de munca, in limba romana; h) certificatul de cazier judiciar; i) dovada emisa de structura specializata din cadrul Ministerului de Interne, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdictia legala de a parasi localitatea ori alte limitari ale exercitarii dreptului la libera circulatie in afara granitelor tarii; j) dovada emisa de Serviciul Public pentru Asistenta Speciala/primar, din care sa rezulte ca parintii/parintele solicitanti/solicitant de locuri de munca in strainatate au/a notificat acestora intentia de a lucra in strainatate.
2.11. Operatorul va prelucra si datele cu caracter personal si va organiza o baza de date care va contine: a) ofertele ferme de locuri de munca din strainatate, cu toate specificatiile acestora, atat in limba statului de destinatie sau intr-o alta limba de circulatie internationala, cat si in limba romana; b) informatii referitoare la conditiile de ocupare a locurilor de munca; c) datele de identificare ale solicitantilor locurilor de munca, precum si datele referitoare la calificarile si aptitudinile acestora.
2.12. Pentru evitarea oricarui dubiu Operatorul va prelucra datele cu caracter personal si in toate scopurile necesare pentru preselectia sau, dupa caz, selectia candidatilor, corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile si interesele acestora, testarea aptitudinilor, intocmirea si gestionarea dosarului de personal si a documentatiei necesare.
2.13. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal si in vederea constituirii unei banci de date privind solicitantii de locuri de munca care va contine si datele de identificare ale solicitantilor locurilor de munca, precum si datele referitoare la calificarile si aptitudinile acestora.

3.Temeiurile juridice ale prelucrarilor
Temeiurile juridice ale prelucrarilor sunt/pot fi, dupa caz, articolul 6 alineatul (1) litera (a) , (b) , (c) si litera (f) din Regulament si anume:
” …(a) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specific;
(b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
(c) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;

(f) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal ….”

4. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal.
Destinatarii catre care vor fi dezvaluite si transmise datele cu caracter personal privind Persoana vizata sunt toti cei carora trebuie trimise informatii in vederea indeplinirii scopurilor mai sus mentionate si includ, dupa caz: a) autoritatile si institutiile competente, incluzand Agentia GLAA (in UK) si ITM (inspectoratul teritorial de munca – in Romania); b) angajatorii straini; c) alte persoane mediate, in scopul comunicarii cu acestia in vederea identificarii impreuna cu acestia de locuri de cazare si/sau transport comun; d) persoanele care vor asigura transportul persoanei vizate pe orice traseu si cu orice mijloc de transport, pana la locul de munca; e) persoanele care vor asigura si/sau intermedia cazarea persoanei vizate, aferenta sederii pe perioada pe care ar trebui sa presteze munca persoana vizata; e) alte persoane care presteaza servicii in vederea executarii contractului dintre Operator si persoana vizata si/sau in vederea indeplinirii de catre acestea a unor obligatii legale;

5.Transferul de date cu caracter personal catre o tara terta
5.1. La momentul prezentei note de informare nu se transfera date cu caracter personal catre o tara terta.
5.2. Un eventual transfer sau un eventual set de transferuri de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala va putea avea loc in una dintre conditiile urmatoare: (a) persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul cu privire la transferul propus, dupa ce a fost informata asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizata ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie si a unor garantii adecvate;(b) transferul este necesar pentru executarea unui contract intre persoana vizata si operator sau pentru aplicarea unor masuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;(c) transferul este necesar pentru incheierea unui contract sau pentru executarea unui contract incheiat in interesul persoanei vizate intre operator si o alta persoana fizica sau juridica;(d) existenta unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie in conformitate cu sau a unor garantii adecvate in conformitate cu Regulamentul;(e) orice alta situatie permisa de reglementarile legale in vigoare aplicabile.
5.3. Urmatoarele tari terte asigura, la data prezentei note de informare, un nivel de protectie adecvat: Andorra, Argentina, Canada (commercial organisations), Faroe Islands, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, New Zealand, Switzerland, Uruguay si US (certificate Privacy Shield framework).

6. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal/Criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada.
6.1. Datele cu caracter personal vor fi stocate de operator pe toata perioada executarii/valabilitatii contractului de mediere dintre Operator si persoana vizata, pe toata perioada contractului de munca al persoanei mediate si o perioada de 3 ani dupa incetarea acestora, precum si atat cat este necesar conform reglementarilor legale in vigoare sau pe perioada pentru care persoana vizata si-a dat consimtamantul, oricare este mai mare.
6.2. Datele cu caracter personal vor fi stocate (in principal) in vederea executarii contractului de mediere la care persoana vizata este parte cu Operatorul precum si in scopuri fiscale sau legale (ex. arhivare).
6.3. In cazul in care datele au fost colectate pentru alte scopuri inafara executarii contractului de mediere la care persoana vizata este parte cu Operatorul si/sau a indeplinirii unor obligatii legale de catre Operator, acestea vor fi sterse dupa indeplinirea scopurilor, dar nu mai devreme de perioada prevazuta de reglementarile legale in vigoare.

7. Obligatia de a furniza datele cu caracter personal si care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii.
7.1. Furnizarea de date cu caracter personal reprezinta o obligatie contractuala.
7.2. Persoana vizata este obligata sa furnizeze datele cu caracter personal.
7.3. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal aferente executarii la care persoana vizata este parte cu Operatorul si a indeplinirii unor obligatii legale de catre Operator va duce (ca si consecinte ale nerespectarii obligatiei de furnizare a respectivelor date) la imposibilitatea incheierii si executarii contractului la care persoana vizata este parte cu Operatorul si a indeplinirii obligatiilor legale de catre Operator, de a realiza medierea si finalmente nu se poate atinge scopul de a incheia un contract de munca cu angajatorii straini si a ocupa un loc de munca in strainatate.
7.4. In cazul in care nu sunt furnizate alte date in afara celor anterior mentionate, consecinta nerespectarii obligatiei de furnizare a respectivelor date va fi ca nu vor putea fi indeplinite scopurile pentru care se urmareste prelucrarea datelor cu caracter personal.

8. Dreptul de acces al persoanei vizate

8.1. Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii: (a) scopurile prelucrarii; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; (g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat in Regulament, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.
8.2. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, persoana vizata are dreptul sa fie informata cu privire la garantiile adecvate referitoare la transfer.
8.3. Operatorul furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.
8.4. Dreptul de a obtine o copie mentionata la punctul 8.3 nu aduce atingere drepturilor si libertatilor altora.

9.Dreptul la rectificare

Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

10.Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
10.1. Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;(b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in cazul in care prelucarea are loc pe baza consimtamantului dat de persoana vizata pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;(c) persoana vizata se opune prelucrarii, din motive legate de situatia particulara in care se afla, conform Regulamentului, si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;(e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul;(f) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale unui copil, conform Regulamentului;
10.2.In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat, in temeiul punctului 10.1., sa le stearga, operatorul, tinand seama de tehnologia disponibila si de costul implementarii, ia masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucreaza datele cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti operatori a oricaror linkuri catre datele respective sau a oricaror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
10.3. Punctele 10.1. si 10.2. nu se aplica in masura in care prelucrarea este necesara: (a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; (b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul; (c) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice, in conformitate cu Regulamentul; (d) in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Regulamentul, in masura in care dreptul mentionat la punctul 10.1. este susceptibil sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective; sau (e) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

11. Dreptul la restrictionarea prelucrarii
11.1. Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: (a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (d) persoana vizata s-a opus prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, conform Regulamentului, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
11.2. In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata in temeiul alineatului 11.1., astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
11.3. O persoana vizata care a obtinut restrictionarea prelucrarii in temeiul alineatului 11.1., este informata de catre operator inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

12. Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii
Operatorul comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal sau restrictionare a prelucrarii efectuate in conformitate cu punctul 9, punctul 10.1. si punctul 11, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate. Operatorul informeaza persoana vizata cu privire la destinatarii respectivi daca persoana vizata solicita acest lucru.

13.Dreptul la portabilitatea datelor
13.1.Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care:
(a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract; si (b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
13.2. In exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor in temeiul punctului 13.1., persoana vizata are dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
13.3. Exercitarea dreptului mentionat la punctul 13.1. din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplica prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul.
13.4. Dreptul mentionat la punctului 13.1. nu aduce atingere drepturilor si libertatilor altora.

14.Dreptul la opozitie

14.1. In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
14.2. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.
14.3. In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii in scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop. In cazul care persoana vizata opteaza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul marketingului direct, separat si fara nicio legatura cu alta actiune, inclusiv prin activarea oricarui buton de accept cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul marketingului direct, ultimele date cu caracter personal furnizate in orice mod vor fi prelucrate in scopul marketingului direct.
14.4. Cel tarziu in momentul primei comunicari cu persoana vizata, dreptul mentionat la punctele 14.1. si 14.2. este adus in mod explicit in atentia persoanei vizate si este prezentat in mod clar si separat de orice alte informatii.
14.5. In contextul utilizarii serviciilor societatii informationale si in pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizata isi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizeaza specificatii tehnice.
14.6. In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice in conformitate cu Regulamentul, persoana vizata, din motive legate de situatia sa particulara, are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

15. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

15.1. Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
15.2. Punctul 15.1. nu se aplica in cazul in care decizia: (a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date; (b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau (c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.
15.3. In cazurile mentionate la punctul 15.2. literele (a) si (c), operatorul de date pune in aplicare masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate, cel putin dreptul acesteia de a obtine interventie umana din partea operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

16. Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere

16.1. Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, orice persoana vizata are dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, in special in statul membru in care isi are resedinta obisnuita, in care se afla locul sau de munca sau in care a avut loc presupusa incalcare, in cazul in care considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizeaza incalca Regulamentul.
16.2. Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plangerea informeaza reclamantul cu privire la evolutia si rezultatul plangerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciara in temeiul articolului 17.

17. Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere

17.1. Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoana fizica sau juridica are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autoritati de supraveghere care o vizeaza.
17.2. Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoana vizata are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care autoritatea de supraveghere care este competenta in temeiul Regulamentului nu trateaza o plangere sau nu informeaza persoana vizata in termen de trei luni cu privire la progresele sau la solutionarea plangerii depuse in temeiul articolului 16.
17.3. Ac iunile introduse impotriva unei autoritati de supraveghere sunt aduse in fata instantelor din statul membru in care este stabilita autoritatea de supraveghere.
17.4. In cazul in care actiunile sunt introduse impotriva unei decizii a unei autoritati de supraveghere care a fost precedata de un aviz sau o decizie a comitetului in cadrul mecanismului pentru asigurarea coerentei, autoritatea de supraveghere transmite curtii avizul respectiv sau decizia respectiva.

18. Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator

18.1. Fara a aduce atingere vreunei cai de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere in temeiul Regulamentului, fiecare persoana vizata are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care considera ca drepturile de care beneficiaza in temeiul Regulamentului au fost incalcate ca urmare a prelucrarii datelor sale cu caracter personal fara a se respecta Regulamentul.
18.2. Actiunile introduse impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator sunt prezentate in fata instantelor din statul membru unde operatorul sau persoana imputernicita de operator isi are un sediu. Alternativ, o astfel de actiune poate fi prezentata in fata instantelor din statul membru in care persoana vizata isi are resedinta obisnuita, cu exceptia cazului in care operatorul sau persoana imputernicita de operator este o autoritate publica a unui stat membru ce actioneaza in exercitarea competentelor sale publice.

19. Reprezentarea persoanelor vizate

19.1. Persoana vizata are dreptul de a mandata un organism, o organizatie sau o asociatie fara scop lucrativ, care au fost constituite in mod corespunzator in conformitate cu dreptul intern, ale caror obiective statutare sunt de interes public, care sunt active in domeniul protectiei drepturilor si libertatilor persoanelor vizate in ceea ce priveste protectia datelor lor cu caracter personal, sa depuna plangerea in numele sau, sa exercite in numele sau drepturile mentionate la articolele 16, 17 si 18, precum si sa exercite dreptul de a primi despagubiri mentionat in Regulament in numele persoanei vizate, daca acest lucru este prevazut in dreptul intern.
19.2. Statele membre pot prevedea ca orice organism, organizatie sau asociatie mentionata la punctul 19.1. din prezentul articol, independent de mandatul unei persoanei vizate, are dreptul de a depune in statul membru respectiv o plangere la autoritatea de supraveghere care este competenta in temeiul articolului 16 si de a exercita drepturile mentionate la articolele 17 si 18, in cazul in care considera ca drepturile unei persoane vizate in temeiul Regulamentului au fost incalcate ca urmare a prelucrarii.

20. Dreptul la despagubiri si raspunderea

20.1. Orice persoana care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei incalcari a Regulamentului are dreptul sa obtina despagubiri de la operator sau de la persoana imputernicita de operator pentru prejudiciul suferit.
20.2. Orice operator implicat in operatiunile de prelucrare este raspunzator pentru prejudiciul cauzat de operatiunile sale de prelucrare care incalca Regulamentul. Persoana imputernicita de operator este raspunzatoare pentru prejudiciul cauzat de prelucrare numai in cazul in care nu a respectat obligatiile din Regulament care revin in mod specific persoanelor imputernicite de operator sau a actionat in afara sau in contradictie cu instructiunile legale ale operatorului.
20.3. Operatorul sau persoana imputernicita de operator este exonerat(a) de raspundere in temeiul punctului 20.2. daca dovedeste ca nu este raspunzator (raspunzatoare) in niciun fel pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul.
20.4. In cazul in care mai multi operatori sau mai multe persoane imputernicite de operator, sau un operator si o persoana imputernicita de operator sunt implicati (implicate) in aceeasi operatiune de prelucrare si raspund, in temeiul punctelor 20.2. si 20.3., pentru orice prejudiciu cauzat de prelucrare, fiecare operator sau persoana imputernicita de operator este raspunzator (raspunzatoare) pentru intregul prejudiciu pentru a asigura despagubirea efectiva a persoanei vizate.
20.5. In cazul in care un operator sau o persoana imputernicita de operator a platit, in conformitate cu punctul 20.4., in totalitate despagubirile pentru prejudiciul ocazionat, respectivul operator sau respectiva persoana imputernicita de operator are dreptul sa solicite de la ceilalti operatori sau celelalte persoane imputernicite de operator implicate in aceeasi operatiune de prelucrare recuperarea acelei parti din despagubiri care corespunde partii lor de raspundere pentru prejudiciu, in conformitate cu conditiile stabilite la punctului 18.2.
20.6. Actiunile in exercitarea dreptului de recuperare a despagubirilor platite se introduc la instantele competente in temeiul dreptului statului membru mentionat la punctul 18.2.

21. Retragerea consimtamantului

Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe: i) consimtamantul persoanei vizate dat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specific; sau ii) pe consimtamantul persoanei vizate dat pentru prelucrarea anumitor categorii speciale de date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdictia de a prelucra categorii speciale de date cu caracter personal sa nu poata fi ridicata prin consimtamantul persoanei vizate,
persoana vizata are dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
Pentru evitarea oricarui dubiu, retragerea consimtamantului nu afecteaza prelucrarea datelor cu caracter personal pe alte temeiuri.

22. Clauze diverse

22.1. Persoana vizata are toate drepturile prevazute de prezenta nota de informare precum si orice alte drepturi prevazute de reglementarile legale imperative in vigoare in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.
22.2. Drepturile mentionate in prezenta note de informare pot fi exercitate conform Regulamentului si oricaror alte reglementari legale in vigoare aplicabile.
22.3. Orice solicitari si/sau cereri trimise de persoana vizata catre Operator pentru exercitarea oricaruia din drepturi pot fi facute in scris, prin scrisoare recomandata care va fi trimisa la sediul operatorului si/sau prin email la emailul operatorului si/sau prin orice alte mijloace prevazute de reglementarile legale in vigoare.
22.4. Persoana vizata poate solicita, conform celor anterior mentionate, si, daca este cazul, obtine, in mod gratuit, in special, acces la datele cu caracter personal, precum si rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii, portabilitatea datelor si exercitarea dreptului la opozitie precum si a dreptului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa dar si cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal.
22.5. Termenii folositi in cuprinsul prezentei note de informare vor avea si intelesul definit in Regulament daca din context nu rezulta in mod expres altfel.
22.6. Nicio prevedere din cadrul prezentei note de informare nu este destinata, nu va putea fi considerata si nu va (putea) fi interpretata in sensul in care Operatorul acorda vreo garantie si/sau isi asuma vreo obligatie pentru angajatorii straini, cu exceptia celor mentionate in contractul de mediere si/sau conform reglementarilor legale in vigoare.

Am luat la cunostinta,

Data: ………………………

Numele, prenumele …………………………………………………

Semnatura ……………………………………..


 

 

 

 

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a) ________________________________________ declar prin semnarea prezentului acord ca sunt de acord si accept in mod expres sa imi dau consimtamantul explicit si neambiguu pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal (inclusiv din orice documente care contin date cu caracter personal) care au fost/vor fi furnizate/comunicate Operatorului EST-VEST SERVICES S.R.L. (“Operatorul”) cu sediul in Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 16, Birou 504, Etaj 5, Sector 4, tel.: 0744367473, email: info@estvestservices.com, avand numar de ordine la Registrul Comertului: J40/16569/2004, CIF:  RO16850520 (denumite in continuare si “datele cu caracter personal” sau “datele cu caracter personal ale persoanei vizate”), inclusiv datele cu caracter sensibil din cazierul judiciar sau orice documente medicale colectate in vederea medierii, dupa caz, in scopul trimiterii catre angajatorii straini in vederea realizarii tuturor formalitatilor necesare in vederea angajarii subsemnatului la acestia si eventual in vederea  asigurarii/realizarii transportului si/sau cazarii, dupa caz, in functie de cele solicitate de acestia, si in orice scopuri compatibile, conexe si corelate, precum in scopul trimiterii datelor (inclusiv cele cu caracter personal) furnizate de subsemnatul, catre Agentia GLAA (in UK) si catre ITM (in Romania), in functie de cele solicitate de acestea si care trebuie trimise catre acestea conform reglementarilor legale in vigoare, precum in scopul transmiterii catre persoanele care vor asigura transportul subsemnatului pe orice traseu si cu orice mijloc de transport, pana la locul de munca, a datelor (cu caracter personal) necesare transportului si care vor fi solicitate de persoanele anterior mentionate, precum si in scopul transmiterii catre persoanele care vor asigura si/sau intermedia cazarea subsemnatului, aferenta sederii pe perioada pe care ar trebui sa prestez munca, a datelor (cu caracter personal) necesare pentru asigurarea si/sau intermedierea cazarii subsemnatului si solicitate de locatori si/sau intermediari, functie de cele solicitate (transport si/sau cazare, dupa caz) de subsemnatul, precum in scopul comunicarii numelui, prenumelui si numarului de telefon catre celelalte persoane mediate care se vor angaja in strainatate, in scopul comunicarii cu acestia in vederea identificarii impreuna cu acestia de locuri de cazare si/sau transport comun, comunicare care a fost deja solicitata de subsemnatul in acest sens fara a afecta vreun drept al Operatorului de a prelucra datele cu caracter personal furnizate de subsemnatul in orice cazuri in care este necesar pentru executarea contractului de mediere la care sunt parte cu operatorul si/sau pentru a face orice demersuri in vederea incheierii de catre subsemnatul a unui contract pentru ocuparea unui loc de munca – si declar de asemenea ca sunt de acord cu cele mentionate in nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prin semnarea prezentului acord, subsemnatul  declar ca voi informa persoanele de contact ale caror date vor fi eventual colectate ca persoane de contact in caz de urgenta pentru subsemnatul, despre faptul ca datele acestora (nume, prenume, adresa, telefon) vor fi colectate ca persoane de contact ale subsemnatului, urmand ca acestea sa fie transmise catre angajatori si prelucrate de acestia in acest scop (in vederea contactarii in caz de urgenta) pe toata perioada in care vor fi prelucrate datele subsemnatului ca si angajat in strainatate.

Semnatura         ______________

Data       ______________